Rev. Fr. Saleh Diego (Spiritual Director)

Sr. Rukhsana Ashraf (President)

Sr. Teresa Daniel (President)

Sr. Ruby Inamul Haq

St. Katherine Allah Rakha

Sr. Shahida George

Bro. Akhter David

Sr. Marium Aslamat

Sr. Parveen Nazeer

Sr. Naseem Jawed

Sr. Zeenat Anwar

Sr. Samina